Przekaż jeden procent podatku

Nasi partnerzy

  • Liga Obrony Kraju
  • Szkoła matematyki, matura, kursy maturalne, matematyka
  • Hurtowania BHP
Snajper
Facebook

Statut

STATUT
LIGI OBRONY KRAJU
UCHWALONY NA XIII KRAJOWYM
ZJEŻDZIE DELEGATÓW LOK
W DNIU 20 MAJA 2006 r.
WARSZAWA 2006

"Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych"
Art. 11 Konstytucji 3 maja 1791 r."

UCHWAŁA Nr  2/2006
XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju

z dnia 20.05.2006r.
w sprawie  uchwalenia  jednolitego tekstu  Statutu  Ligi  Obrony  Kraju

Na podstawie § 39 pkt. 1 Statutu Ligi Obrony Kraju, na wniosek Zespołu Statutowego Zjazdu -  XIII Krajowy Zjazd Delegatów LOK uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się tekst jednolity  Statutu Ligi Obrony Kraju, w brzmieniu określonym   załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju do dokonywania zmian w Statucie, o którym mowa w § 1 uchwały, w zakresie wynikającym z decyzji organu nadzoru nad Stowarzyszeniem, tj.  Starosty Powiatu Warszawskiego oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - Krajowy Rejestr Sądowy, podjętymi na etapie rejestracji Statutu.
§ 3
Uchwałę wykonuje Zarząd Główny.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pobierz